strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

Rozsądny konsument i etyczny pracownik sektora finansowego

18 maja 2017 r.

(ARCHIWUM)

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Konferencja została organizowana przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Studencką Kliniką Finansów.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.

PROJEKT REALIZOWANY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Rada Programowa

  • Dr hab. Dorota Burzyńska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Dagmara Hajdys, prof. nadzw. UŁ
  • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska
  • Dr hab. Anna Szymańska, prof. nadzw. UŁ
  • Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
  • Prof. dr hab. Stanisław Wieteska

Program konferencji

08.15 - 09.15
Rejestracja uczestników

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul Rewolucji 1905 r. 39
09.15 - 09.30
Powitanie gości, uroczyste otwarcie obrad, sala T-401

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, dr hab., prof. UŁ Rafał Matera,
Dyrektor Instytutu Finansów, prof. dr hab. Monika Marcinkowska,
Kierownik Zakładu Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, dr hab., prof. UŁ. Iwona Dorota Czechowska
09.30 - 11.15
Sesja I (PLENARNA), sala T-401

Przewodnicząca obrad: dr hab., prof. UŁ Iwona Dorota Czechowska

- Arbiter Bankowy mec. Jolanta Potocka, Rozsądny konsument,
- Dr Krzysztof Maciejewski, naczelnik Wydziału Analiz i Badań, Departament Systemu Płatniczego NBP, Innowacyjne usługi płatnicze w praktyce – co konsument wiedzieć powinien,
- Prof. dr hab. Sophia Lobozynska (Ivan Franko National University of Lviv), The problems of consumer’s protection in the financial market in Ukraine: empirical research,
- Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki), Zaufanie społeczne wobec banków w perspektywie badań sondażowych,
- Krzysztof Prasał (Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.), Jak podejmować dobre decyzje inwestycyjne i unikać błędów
11.15 – 11.30
Przerwa kawowa
11.30 - 13.10
Sesja II-A: Systemowe aspekty ochrony konsumentów - sala T-401

Prowadzący sesję: dr hab. Krzysztof Waliszewski

- Komisarz Łukasz Jędrzejczak (Wydział Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji), Bezpieczeństwo transakcji z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych,
- Dr hab., prof. UŁ Iwona Dorota Czechowska (Uniwersytet Łódzki), Mechanizmy działania klientów w przypadku niezadowolenia z jakości usług sektora bankowego,
- Piotr Liwoch (Uniwersytet Jagielloński), Gdy zabraknie szwajcarskiej precyzji - o problemie "frankowiczów" w aspekcie prawno-ekonomicznym słów kilka,
- Marta Paduszyńska (Uniwersytet Łódzki), Istota i znaczenie ochrony konsumenta a stabilność systemu finansowego,
- Karolina Wróblewska (Uniwersytet Łódzki), Upadłość konsumencka,
- Mgr Marcin Złoty (Uniwersytet Łódzki), Bezpieczeństwo sektora bankowości elektronicznej
11.30 - 13.10
Sesja II-B: Aspekty etyczne – sala T-301

Prowadząca sesję: prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

- Dr hab., prof. SGH Krzysztof Borowski (Szkoła Główna Handlowa), Apoteoza chciwości na rynkach finansowych w wybranych filmach fabularnych,
- Dr hab., prof. UŁ Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki), Etyka w rachunkowości- działania nieetyczna a działania nielegalne,
- Dr Krzysztof Świeszczak (Uniwersytet Łódzki), Wartości etyczne a praca doradcy bankowego,
- Mgr Tomasz Florczak (Uniwersytet Łódzki), Zasady etyczne na rynku finansowym w okresie finansyzacji,
- Mgr Izabela Sadowska (Uniwersytet Rzeszowski), mgr Jacek Śliwa (Uniwersytet Rzeszowski), Naruszenie praw konsumentów w reklamie usług finansowych na tle ustawy o kredycie konsumenckim,
- Mgr Monika Szewczyk (Uniwersytet Łódzki), Etyczne aspekty komunikacji z klientem w bankowości telefonicznej,
- Dr Anna Celczyńska (Uniwersytet Łódzki), Etyczny wymiar likwidacji szkód komunikacyjnych
11.30 - 13.10
Sesja II-C: Rozsądny konsument - oszczędzanie – sala T-006

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Anna Szymańska

- Dr Joanna Rutecka-Góra (Szkoła Główna Handlowa), Potrzeby, możliwości i problemy ewaluacji dodatkowych planów emerytalnych z punktu widzenia indywidualnego odbiorcy,
- Mgr Łukasz Dopierała (Uniwersytet Gdański), Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE,
- Mgr Lesya Ratushna (Uniwersytet Jagielloński), Dywersyfikacja produktów bankowych jako element strategii ochrony konsumenta,
- Marta Braciak (Uniwersytet Łódzki), Potencjał oszczędności polskiego społeczeństwa – perspektywa ostatnich lat,
- Anna Łapkowska (Uniwersytet Łódzki), Ryzyko w oszczędzaniu na przykładzie polisolokat
13.15 – 13.45
Debata oksfordzka – sala T–401

Prowadzący: dr hab., prof. UŁ Radosław Pastusiak

SKN Progress (Uniwersytet Łódzki), Koncepcja państwa jako nocnego stróża w kontekście ochrony konsumenta na ryku usług finansowych. Interwencjonizm państwowy vs liberalizm gospodarczy
13.45 – 14.30
Przerwa obiadowa

14.30 – 16.10
Sesja III-A: Regulacje bankowe – sala T-006

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Agnieszka Czajkowska

- Dr hab. Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ochrona konsumenta korzystającego z usług pośrednika kredytu hipotecznego w perspektywie najnowszych regulacji,
- Mgr Mateusz Muszyński (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce,
- Paweł Przerywacz (Uniwersytet Łódzki), Konsument w stosunkach umownych z bankiem,
- Rafał Dudek (Uniwersytet Jagielloński), Czy nienależyta ocena zdolności kredytowej konsumenta może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej banku?,
- Dr Paweł Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej klientów detalicznych
14.30 – 16.10
Sesja III-B: Regulacje i ochrona na rynkach inwestycyjnych – sala T-401

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Jerzy Gajdka

- Karolina Chamska (Uniwersytet Gdański), Grzegorz Ściński (Uniwersytet Gdański), Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku New Connect – analiza porównawcza,
- Dr Bożena Frączek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta finansowego,
- Dr Joanna Cichorska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów i jej skutki,
- Krystian Wodniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie,
- Mgr Jacek Zawirski (Uniwersytet Łódzki), Ochrona i prawa inwestorów indywidualnych na rynku Forex
14.30 – 16.10
Sesja III-C: Rozsądny konsument - edukacja i wykluczenie finansowe – sala T-301

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Dagmara Hajdys

- Mgr Marzena Wójcik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Źródła wiedzy ekonomicznej osób dorosłych w Polsce - wybrane przykłady,
- Dr Anna Warchlewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym,
- Dr Marta Musiał (Uniwersytet Szczeciński), Przemoc finansowa wobec osób starszych w Polsce,
- Mgr Anna Kopytowska (Uniwersytet Łódzki), Zarządzanie budżetem przez gospodarstwa domowe na obszarze wiejskim,
- Mgr Patrycja Szkudlarek (Uniwersytet Łódzki), Zarządzanie budżetem gospodarstw domowych
16.10 – 16.20
Przerwa kawowa

16.20 – 18.00
Sesja IV-A: Ochrona na rynku bankowo-ubezpieczeniowym – sala T-401

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Stanisław Wieteska

- Dr hab., prof. UMCS Teresa Bednarczyk (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie), dr hab., prof. UŁ Anna Szymańska (Uniwersytet Łódzki), Przyczyny wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych OC w Polsce,
- Dr hab., prof. UŁ Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Łódzki), Świadomość praw i obowiązków kredytobiorcy,
- Irmina Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ochrona i prawa klientów kanału bancassurance w kontekście ubezpieczeń na życie,
- Daria Marczewska (Uniwersytet Łódzki), dr Anna Piechota (Uniwersytet Łódzki), Ubezpieczenia kredytu i ryzyk finansowych - iluzja czy realna ochrona?,
- Ewelina Piguła (Uniwersytet Łódzki), Ochrona konsumenta na rynku usług bankowo – ubezpieczeniowych
16.20 – 18.00
Sesja IV-B: Projekty specjalne – sala T-301

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ Dorota Burzyńska

- Dr hab., prof. UŁ Jarosław Ropęga (Uniwersytet Łódzki), Realizacja procesu przedsiębiorczego w ramach programu Polityka Nowej Szansy,
- Mgr Ewa Boryczka (Uniwersytet Łódzki), Potrzeby konsumentów w procesie rewitalizacji,
- Dr hab., prof. UŁ Dagmara Hajdys (Uniwersytet Łódzki), dr Magdalena Ślebocka (Uniwersytet Łódzki), Problem ochrony praw strony prywatnej i publicznej w projektach PPP w rewitalizacji,
- Dr Aneta Tylman (Uniwersytet Łódzki), Komitet Rewitalizacji jako podmiot ochrony interesów uczestników rewitalizacji,
- Dr Radosław Witczak (Uniwersytet Łódzki), Wprowadzenie KAS a ochrona praw podatnika – wybrane aspekty,
- Mgr Piotr Byczyński (Uniwersytet Łódzki), Interpretacje podatkowe jako środek ochrony podatnika
18.00
Podsumowanie i zamknięcie obrad – sala T - 401

Publikacje pokonferencyjne

Finanse i Prawo Finansowe - nr 1/2017 [pobierz pdf]
Finanse i Prawo Finansowe - nr 2/2017 [pobierz pdf]
Finanse i Prawo Finansowe - nr 3/2017 [pobierz pdf]