strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych

19 maja 2016 r.

(ARCHIWUM)

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Konferencja została organizowana przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Studencką Kliniką Finansów oraz Korporacją Studenckich Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych CESSA.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘŁA PANI PREZYDENT ŁODZI

PROJEKT REALIZOWANY Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ

Rada Programowa

  • Prof. Monika Marcinkowska
  • Prof. Bożena Mikołajczyk
  • Prof. Danuta Walczak-Duraj
  • Prof. Stanisław Wieteska
  • Dr. hab. Dagmara Hajdys
  • Prof. nadzw. UŁ Dorota Burzyńska
  • Prof. nadzw. UŁ Radosław Pastusiak
  • Prof. nadzw. UŁ Dorota Czechowska

Program konferencji

09.00 - 10.00
Rejestracja uczestników

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul Rewolucji 1905 r. 39
10.00 - 10.15
Powitanie gości, uroczyste otwarcie obrad, sala T-401

Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, dr hab., prof. UŁ Paweł Starosta,
Dyrektor Instytutu Finansów, prof. dr hab. Monika Marcinkowska
10.15 - 12.15
Sesja I (PLENARNA), sala T-401

Przewodnicząca obrad: prof. dr hab. Monika Marcinkowska

- Dr hab. Anna Fornalczyk (COMPER), Ochrona zbiorowych interesów konsumentów na rynku usług bankowych,
- Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk), Moralność finansowa konsumentów,
- Arbiter Bankowy mec. Katarzyna Marczyńska, Ile konsumenta w ochronie konsumenta na rynku usług finansowych,
- Dr hab., prof. SGH Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa, prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii), Ochrona konsumenta w obszarze cen w bankowości,
- Anna Biernacka, Bartłomiej Urbański (Uniwersytet Łódzki), Sprawozdanie z działalności Studenckiej Kliniki Finansów
12.15 - 12.30
Przerwa kawowa
12.30 - 14.15
Sesja II-A: Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym - sala T-2

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Stanisław Wieteska

- Dr Anna Celczyńska (Uniwersytet Łódzki), Ochrona klientów w obszarze ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym,
- Dr Anna Piechota (Uniwersytet Łódzki), Świadomość ubezpieczeniowa klientów ubezpieczeń zdrowotnych,
- Dr Eleonora A. Ratowska-Dziobiak (Uniwersytet Łódzki), Świadomość ubezpieczeniowa konsumentów w Polsce,
- Dr hab. Katarzyna Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński), Zachowania młodych gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych,
- Szymon Zbyszewski (Uniwersytet Łódzki), Marta Paduszyńska (Uniwersytet Łódzki), Alternatywne źródła finansowania emerytalnego na przykładzie odwróconej hipoteki
12.30 - 14.15
Sesja II-B: Ochrona klienta na rynku bankowym – sala T-401

Prowadząca sesję: dr hab., prof. UŁ. Iwona Dorota Czechowska

- Dr Joanna Fila (Uniwersytet Łódzki), Rola banków w dostarczaniu mikrokredytów,
- Mgr Justyna Kłobukowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów,
- Dr Ewa Kowalewska (Uniwersytet Szczeciński), Ochrona posiadacza rachunku o charakterze oszczędnościowym – wątpliwości interpretacyjne na przykładzie przywileju egzekucyjnego oraz zwrotu kosztów pogrzebu,
- Prof. dr hab. Sophia Lobozynska (Ivan Franko National University of Lviv), Ochrona praw deponentów -osób na ukraińskim rynku bankowym,
- Mgr Katarzyna Z. Samek (Nicolaus Copernicus University in Toruń), The importance of quality in customer service on the example of banking sector,
- Dr Krzysztof Świeszczak (Uniwersytet Łódzki), Rzeczywistość postkryzysowa a działania banków i zachowania ich
pracowników z punktu widzenia etyki
,
- Dr Beata Wierzbicka (Uniwersytet Gdański), dr hab., prof. WSSTiH Maria Lechicka – Kostuch (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk), Ochrona interesu klienta, jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu
12.30 - 14.15
Sesja II-C: Ochrona klienta na rynku finansowym – sala T-006

Prowadzący sesję: dr hab., prof. SGH Piotr Masiukiewicz

- Mgr Adrian Bogusławski, Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego, jako element ochrony konsumenta,
- Dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz (Uniwersytet Opolski), dr Krzysztof Ćwieląg (Uniwersytet Opolski), Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych,
- Mgr Piotr Mijal (Uniwersytet Jagielloński), Odpowiedzialność prospektowa firmy inwestycyjnej z tytułu obowiązkowego pośrednictwa na rynku kapitałowym wobec nabywców papierów wartościowych w Polsce i Niemczech w świetle ustaw szczegółowych oraz ogólnej odpowiedzialności cywilnoprawnej,
- Dr hab. Tomasz Miziołek (Uniwersytet Łódzki), Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania,
- Dr Ewa Wierzbicka (Szkoła Główna Handlowa), Ochrona klienta bancassurance,
- Dr Artur Zimny (Uniwersytet Łódzki), Piramidy finansowe, jako zagrożenie interesu konsumenta na rynku finansowym,
14.15 - 15.00
Przerwa obiadowa
15.00 - 16.45
Sesja III-A: Etyka w doradztwie finansowym – sala T-006

Prowadząca sesję: dr hab. Anna Fornalczyk

- Mgr Anna Mlostoń-Olszewska (Polska Akademia Nauk), Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1357),
- Dr Marta Musiał, Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi,
- Dr hab., prof. UŁ Jarosław Ropęga (Uniwersytet Łódzki), Społeczne uwarunkowania niepowodzeń gospodarczych małych firm,
- Dr Joanna M. Stawska (Uniwersytet Łódzki), mgr Lena Grzesiak (Uniwersytet Łódzki), Kodeks etyki na rynku usług finansowych,
- Dr Marika Świeszczak (Uniwersytet Łódzki), Etyczny doradca, czyli jaki?,
- Dr Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych
15.00 - 16.45
Sesja III-B: Etyka w finansach – sala T-401

Prowadząca sesję: prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

- Dr hab., prof. UŁ Dorota Burzyńska (Uniwersytet Łódzki), Kontrowersje zawodu biegłego rewidenta,
- Dr hab., prof. UŁ I. Dorota Czechowska (Uniwersytet Łódzki), Zarys etyki w finansach,
- Dr hab. Dagmara Hajdys (Uniwersytet Łódzki), Etyka w finansach administracji publicznej,
- Mgr Daria Korytkowska (Uniwersytet Łódzki), Przegląd kodeksów etycznych na przykładzie stron uczestniczących w konflikcie medycznym,
- Dr Radosław Witczak (Uniwersytet Łódzki), Etyka a podatki - przyczyny ucieczek przed podatkami,
- Dr Wojciech Zatoń (Uniwersytet Łódzki), Dylemat więźnia a dylematy etyczne
15.00 - 16.45
Sesja III-C: Ochrona konsumenta na rynku bankowym, cz. 2 – sala T-3

Prowadząca sesję: Dr hab. Agnieszka Czajkowska

- Dr hab. Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Łódzki), Etyka pracy analityka kredytowego,
- Mgr Bartosz Pawęta (Uniwersytet Łódzki), Synchronizacja konsumpcji gospodarstw domowych z cyklem koniunkturalnym Polski w latach 2002-2015,
- Ewelina Piguła (Uniwersytet Łódzki), Bankowy arbitraż konsumencki jako instytucja ochrony konsumenta na rynku usług bankowych,
- Małgorzata Strzelczyk, (Uniwersytet Łódzki), Zadania instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce (MF, NBP, KNF, KSF, BGF),
- Sylwia Wierzbicka (Uniwersytet Łódzki), Pozytywny wizerunek i dobra reputacja sposobem na zmniejszenie ryzyka w bankowości,
- Karolina Wróblewska (Uniwersytet Łódzki), System dochodzenia roszczeń przez konsumenta
16.45 – 17.00
Podsumowanie i zamknięcie obrad
(Kierownik Zakładu Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, dr hab., prof. UŁ. Iwona Dorota Czechowska)

Publikacja

Nadesłane referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowane zostały w Finanse i Prawo Finansowe - Journal of Finance and Financial Law. Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach: Arianta, Repozytorium UŁ, Google Scholar, BazEkon, RePEc oraz CEJSH.

Więcej informacji dotyczących samego Czasopisma oraz wymogów redakcyjnych znajdą Państwo na stronie www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl

Publikacje pokonferencyjne

Finanse i Prawo Finansowe - nr 1/2016 [pobierz pdf]
Finanse i Prawo Finansowe - nr 2/2016 [pobierz pdf]
Finanse i Prawo Finansowe - nr 3/2016 [pobierz pdf]